Získejte slevu
na nákup

Staňte se fanouškem
naší stránky na Facebooku
a získejte 5% slevu!

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením obchodního zákoníku České republiky a upravují právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.
Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkám i svůj bezvýhradný souhlas.

Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.emi.cz na základě objednávky kupujícího.
Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu, osobně nebo telefonicky. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná. Cena uvedená u každého druhu zboží v ceníku je konečná (s DPH). Cenou zboží se rozumí ,,ze skladu prodávajícího“, to nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.
Zboží je zasíláno kupujícímu prostřednictvím kurýrní společnosti GLS nebo DPD. Ceny jsou definovány v internetovém obchodě dle výběru způsobu dodání a hodnoty zboží.

Dodací doba a platební podmínky

Běžná doba expedice zboží je v daný nebo následující pracovní den při objednávce na dobírku a objednávce hrazené platební kartou. Zboží je po expedici doručeno kurýrní společností GLS nebo DPD na zvolenou dodací adresu. Expedicí se rozumí předání zásilky kurýrní společnosti GLS nebo DPD. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny prodávajícímu. V případě, že objednané zboží není v době doručení objednávky skladem, bude kupující s touto skutečností seznámen.
Pokud není stanoveno jinak, náklady na dopravu platí kupující. Prodávající je oprávněn plnit předmět objednávky i částečně, ale vždy na základě souhlasu kupujícího. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně poštovného. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až dnem zaplacení ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. Faktura a všechny dokumenty jsou zaslány zákazníkovi spolu se zbožím. Komunikace mezi zákazníkem a provozovatelem probíhá především prostřednictvím e-mailu, resp. telefonicky. Objednávku lze stornovat do 24 hod od obdržení informačního e-mailu.

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona c. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne. Zákazník své právo na odstoupení od smlouvy uplatňuje písemnou formou, e-mailem nebo faxem. Prodávající je povinen po odstoupení spotřebitele od smlouvy vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele.

Internetový obchod

Před zasláním objednávky je kupující povinen seznámit se s obchodními a reklamačními podmínkami.
Objednávky uskutečněné formou internetu jsou vždy závazné pro kupujícího ihned po odeslání na server. Kupující odpovídá za škody vzniklé prodávajícímu vinou nesprávného použití internetového obchodu.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny těchto všeobecných obchodním podmínek budou provedeny výhradně v písemné formě a budou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího nejpozději v den jejich vstupu v platnost.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 29. 9. 2010

Reklamační řád

Právo na uplatnění reklamace

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení je nutné, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo v návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit písemnou formou e-mailem, poštou, faxem nebo na adrese: EMI-Sabinov s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov. 0514523087, emi.cicmanova@gmail.com
Reklamované zboží lze doručit osobně, Českou poštou nebo kurýrní společností. Při reklamacích dobírky nepřebíráme.
Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží-faktura, záruční list nebo poštovní dodejka.
Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí jeden z uvedených dokladů.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti obecně požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo očekávané, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném množství, a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí (zakoupení) zboží v záruční době.
Prodávající neodpovídá za vady, pokud:
- si kupující vadu způsobil sám
- kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl
- reklamace odporuje povaze zboží, zejména uplynutí doby trvanlivosti zboží
- pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží
- které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo které vznikly po uplynutí doby životnosti zboží
- způsobené zásahem kupujícího nebo jiné osoby na zboží nebo jeho součást

O přijaté reklamaci se kupujícímu vystaví reklamační list s uvedením data, kdy se reklamace přijala, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo zboží zakoupeno, o jakou vadu se jedná a cenu, za jakou bylo zboží zakoupeno. Pokud kupující reklamuje vadu zboží, prodávající reklamaci řádně prověří a rozhodne o jejím vyřízení ihned, ve složitých případech do 3 dnů.
Prodávající vyřídí reklamaci maximálně do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  

Lhůty na uplatnění reklamací

Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu nebo v záručním listu není uvedena delší záruční doba.
Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen si po skončení opravy zboží převzít, a to i v případě, že tak neučinil. Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží za zboží nové, běží nová záruční doba ode dne, kdy bylo zboží předáno, resp. zasláno kupujícímu.
Pokud není reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká. Kupující bude po vyřízení reklamace informován osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Práva spotřebitele

U odstranitelných vad zboží, které spotřebitel v průběhu záruční doby uplatní, má právo na to, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. U vad, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od koupě odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nemůže spotřebitel věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo na vrácení kupní ceny zboží. Stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující i při opravě vadného zboží po lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.
Pokud jde o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu zákona č.122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Provozovatel internetového obchodu www.emi.cz se zavazuje, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací internetového obchodu www.emi.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.  

Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu úst. § 11 odst. 1 Zákona 122/2013 Sb., aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích formou e-mailové reklamy, SMS reklamy a jiné formy reklamy, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích u nabízených výrobků.